1

Ορισμός Επόπτη του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)