1

Ορισμός των Ορκωτών λογιστών και καθορισμός αμοιβής για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2020 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας