ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 5830/349/09-02-2017 απόφασής μας περί ενίσχυσης της ομάδας διοίκησης έργου ΟΔΕ του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Δράμας