Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print