Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print