1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 723 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (22-04-2020) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020.