ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”