ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΟΥ (10 τιμολόγια) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”