ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1τιμολόγιο) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ