Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print