1

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ