Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012)

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024
image_print