ΠΛΗΡΩΜΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΙΑ ΤΗΝ Ανάθεση Εργασιών Χωματουργικών, Φορτοεκφόρτωσης και Κοπής Παρόδιας Βλάστησης με την Χρήση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφοράς Υλικών με Φορτηγά ΔΧ