Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print