ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. ΓΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ