Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΟΜΙΟ ‘LYSIS” (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5016103)

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019
image_print