ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΟΜΙΟ ‘LYSIS” (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5016103)