Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print