Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015
image_print