Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print