Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014
image_print