1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ 01/02/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/02/2021