1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ&ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΥΠΑΛ.ΜΑΪΟΥ 2016