Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΙΜΟΛΟΓΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. — Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
image_print