1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΥ 9889 ΚΗΥ 9460 ΚΗΥ 9503 ΚΗΥ 9457 ΚΗΥ 9441 ΚΗΥ 9423 ΚΗΥ 1500 ΚΗΥ 9456 ΚΗΥ 1429 ΚΗΥ 9441