1

Προέλεγχος του Ισολογισμού Έναρξης 01/01/2011 του Δήμου Δράμας και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση». και « Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο του Ισολογισμού Έναρξης 01/01/2011 του Δήμου Δράμας