Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγράμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» για το έργο «Creation of a cross-boarder Water Geopark in Nestow Area» και ακρωνύμιο»CB Water Geopark-INTERREG GR-BG-1771-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018
image_print