Προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας