Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020)

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print