1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ)