Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και συντήρησης τους για το έτος 2021