ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ & ΑΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ