Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις.Πολυετής υποχρέωση ποσού 14.887,75€ στο έτος 2024