1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020