1

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρησης απορριμμάτων (Συστήματα υπογείων κάδων ,μεταφερόμενοι κλαδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)-Ορθολογική διαχείριση αστικών απορριμμάτων στο δήμο Δράμας.Έντάξη πράξης ΟΠΣ5016075 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική