ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.