1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ