Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ)

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
image_print