ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ