Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών μχανογράφησης.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 7.743,34 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 23.230,00€

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print