Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΘΡΑΥΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print