ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΩΝ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.