1

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Νέας Αμισού.