1

Προμήθεια λιπασμάτων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022 . Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 8.990,28 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 8.990,28 €.