Προμήθεια μηχανημάτων έργου ως συμμετοχή στη διαδικασία “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΣΑΕ 05502017ΣΕ05500010”