1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020