Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας – και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου