Προμήθεια τεσσάρων (4) περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου