Προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α του Ν. 4412/2016