Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ” (αρ.63/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής)